ഫാക്ടറി ടൂർ

1

ലോജിസ്റ്റിക് ഗതാഗതം

കടൽ ചരക്ക്: കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിംഗ് / ബൾക്ക് കാരിയർ ഷിപ്പിംഗ്.

കര ഗതാഗതം: ട്രെയിൻ ഗതാഗതം/കണ്ടെയ്നർ ഗതാഗതം/ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗതാഗതം.

എയർ ഫ്രൈറ്റ്: സാമ്പിൾ മെയിലിംഗ്.

 • 6
 • 11
 • 5
 • 12
 • 8
 • 10
 • 13
 • 7
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3